نمونه متن نامه های بانکی مشاهده نمونه متن های استشهاد محلی

استشهادیه

 

از کسانی که از ساعت …….. روز ……… در محل دفتر خانه …….. واقع در ……… حاضر بودند و ملاحظه کردند که اینجانب ………… با همراه داشتن مدارک و اسناد لازم ( یا با همراه داشتن ……. ریا پول نقد یا چک بانکی ) برای تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک موضوع قولنامه مورخ ……. در آن دفتر خانه حضار بودم و تا آخر وقت اداری آقای ……… طرف معامله در دفتر خانه حاضر نشد ، استدعا دارم مراتب را گواهی فرمایند .

 

 

 

 

با تقدیم احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء و تاریخ

 

 

  • اینجانب ……….. به نشانی ……. صحت مراتب فوق را تصدیق می کنم .

امضاء

 

  • اینجانب ……… به نشانی ………….. صحت مراتب فوق را تصدیق می کنم .

 

امضاء