شماره

 تاریخ

همکار گرامی آقای/خانم .....                                                                                              

با سلام
احتراما،ضمن تشکر از زحمات جنابعالی در تاریخ ..... قرارداد همکاری شما خاتمه می یابد مقتضی است نسبت به تسویه حساب با این شرکت اقدام نمائید.

........
مدیر ......

نمونه نامه اداری و زسمی