بسمه تعالی
رییس محترم اداره تشخیص هویت
شهرستان .........

موضوع: درخواست صدور  برگ عدم سوء پیشینه کیفری

باسلام

نظر به اینکه مراحل استخدامی  آقای ........  فرزند 
........ به شماره ملی  ........... متولد ........ صادره از  شهرستان ........ در این سازمان / شرکت تحت بررسی  می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید درخصوص صدور برگ عدم سوءپیشینه مساعدت لازم بعمل آورند.

از دستور مساعدت جنابعالی کمال تشکر و قدردانی را دارم.

با تشکر

امور کارکنان

نمونه نامه اداری و زسمی