نمونه متن نامه های بانکی مشاهده نمونه متن های استشهاد محلی

نمونه نامه اداری و رسمی

استشهادمحلی

       بدینوسیله از آقایان ریش سفیدان ، معتمدین و شورای اسلامی روستای ............ از توابع بخش ............. استشهاد و استعلام می گردد مبنی بر اینکه دفترچه بیمه خدمات روستائی اینجانب  ................  فرزند  .............  دارنده شناسنامه شماره .........  صادره از  ................ تاریخ تولد ...... و همسر/ فرزندانم به شرح ذیل مفقود گردیده است:

ردیف نام و نام خانوادگی  شماره شناسنامه  نام پدر  تاریخ تولد  نسبت با سرپرست
1
2
3
4

از آگاهان و مطلعین به این موضوع تقاضا دارم گواهی خویش را بدون جانبداری به منظور درخواست دفترچه بیمه درمانی روستائی در ذیل ورقه مرقوم فرمایند%

باتشکــرواحترام ...............

 

گواهان :

اینجانب   ......... فرزند  ............... صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم.

اینجانب   ......... فرزند  ............... صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم.

اینجانب   ......... فرزند  ............... صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم.

 

صحت اظهارات فوق وامضاء گواهان مورد تأییداست .

............ رئیس شورای اسلامی روستای ............