رئیس محترم بانک ....... شعبه ......

سلام علیک

با احترام نظر به اینکه این جانب ......  حساب جاری (...............) حقوق خود را به شعبه متبوع انتقال داده ام خواهشمند است دستور فرمائید یک دسته چک برای استفاده بنده صادر گردد.

با تشکر

نمونه نامه اداری و زسمی