بسمه تعالی

بیمه سازمان تامین اجتماعی شهرستان ...

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره ....... مورخه.......  وباتوجه به قانون بخشودگی جرائم خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات لازم در این زمینه مبذول فرمایند .

باتشکر ....... 

نمونه نامه اداری و زسمی