نمونه نامه اداری و رسمی

به نام خدا

 

موضوع: تشکر و قدردانی (اداری)

تاریخ: ....... 

شماره: .......

دفتر ریاست/ .......

همکار ارجمند جناب آقای/خانم ....... سلام علیکم

     بدین وسیله مراتب قدردانی و سپاس سازمان ....... را از حسن همکاری خدمات خالصانه و زحمات بی شائبه جناب عالی اعلام نموده.برای شما در تمام عرصه های زندگی آرزوی موفقیت و بهروزی می نمایم.

با تشکر .......