نمونه نامه اداری و رسمی

مدیر محترم اداره کل کارگزینی ....... 

شماره .....

موضوع :درخواست استخدام

تاریخ .....

پیوست .....

 

با سلام عطف به آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ ...............این جانب آمادگی خود را برای پیوستن به گروه آموزشی آن اداره کل اعلام می کنیم.مدارک لازم در چهار نسخه به همراه این درخواست تقدیم می گردد.  

با تشکر ..........

آدرس: ....................تلفن: ........... پیوست.....