بسمه تعالی


از: شرکت .....
به: دانشگاه .....


موضوع: گزارش اتمام دوره کارورزی (یا کار آموزی)

با سلام و احترام

بدینوسیله گواهی می شود آقای ..... از تاریخ  ..... تا تاریخ ..... جهت 
گذراندن دوره کارآموزی در واحد ..... این واحد شرکت حضور به هم رسانده و مجموعا ..... ساعت حضور مستمر داشته است و این امور رضایت کامل در خصوص نامبرده فوق دارد، لذا مراتب جهت اطلاع و هرگونه اقدام لازم بحضور اعلام می گردد.
این گواهی به درخواست نامبرده و صرفا جهت ارائه به واحد ارتباط با صنعت دانشگاه .....  صادر گردیده و فاقد هرگونه ارزش و اعتبار دیگری می باشد.

با تشکر

.....

رییس شرکت

نمونه نامه اداری و زسمی