اظهارنامه  

               

بدینوسیله اینجانب .......  فرزند .......... ساکن ......  از توابع بخش .......  اظهار می دارم که   صاحب 4 میخ از یک بند زمین مسکونی و تجاری با حدود اربعه ی ذیل : شمال ؛ ............   جنوب ؛ ................   شرق ؛ ...........  غرب ؛ ..............  درروستای .........می باشم که از .......... بابت ....... و افرادی که شفاهاً و یا کتباً اظهاراتی مبنی بر خرید زمین  مذکور از اینجانب را نموده اند صریحاً تکذیب می نمایم و اشعار می دارم سهم بنده از زمین مذکور فقط 4 میخ بوده که در اختیار بنده می باشد و آن را به احدی نفروخته ام .

با احترام .............................. اینجانبان نامبردگان ذیل با آگاهی از عواقب شهود کذب ، صحت اظهارات فوق را از آقای .............................. تأیید و گواهی می نماییم .

  1.  
  2.  
  3.  

نمونه نامه اداری و زسمی