نمونه متن نامه های بانکی مشاهده نمونه متن های استشهاد محلی

بدینوسیله ازآقایان ریش سفیدان ، معتمدین و شورای اسلامی روستای ………………… از توابع بخش…………. استشهاد و استعلام می گردد مبنی بر اینکه دفترچه بیمه خدمات روستائی اینجانب  ……………………………………..  فرزند  …………………………..               دارنده شناسنامه شماره ………………………………………………………..  صادره از  …………………………….  تاریخ تولد ………………………………………  و                                   همسر/ فرزندانم به شرح ذیل مفقود گردیده است:

ردیف    نام و نام خانودگی    نام پدر    شماره شناسنامه    تاریخ تولد    نسبت با سرپرست
1
2
3
4

از آگاهان و مطلعین به این موضوع تقاضا دارم گواهی خویش را بدون جانبداری به منظور درخواست دفترچه بیمه درمانی روستائی در ذیل ورقه مرقوم فرمایند%
باتشکــرواحترام
…………………………………………………………..
گـــــواهان :
اینجانب   …………………………………………….  فرزند   ……………………………………… صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب   …………………………………………….  فرزند   ……………………………………… صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب   …………………………………………….  فرزند   ……………………………………… صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .

صحت اظهارات فوق وامضاء گواهان مورد تأییداست .

…………
رئیس شورای اسلامی روستای …………

منبع: www.iranprisons.ir