نمونه متن نامه های بانکی مشاهده نمونه متن های استشهاد محلی

نمونه نامه اداری و رسمی

استشهاد محلی

       بدینوسیله  ازآقایان ریش سفیدان ، معتمدین و شورای اسلامی روستای ........... از توابع  ...... بخش ........... شهرستان .................. استشهاد و استعلام می گردد در خصوص اینکه اطلاع دارند  شناسنامه با مشخصات ذیل :

نام و نام خانوادگی :  .......... فرزند ........ شناسنامه شماره .............. صادره ازحوزه ............  تاریخ تولد .............  متعلق به اینجانب صاحب یک قطعه عکس ذیل که ظهرنویسی شده و ممهور به مهر شورای اسلامی روستا نیز گردیده می باشد  و بنده  ایرانی الاصل می باشم و با توجه به عدم آگاهی و فقر موفق به الصاق عکس آن نگردیده ام  .

از آگاهان و مطلعین به این موضوع تقاضا دارم گواهی خویش را بدون جانبداری به منظور تعویض شناسنامه و اصلاح تاریخ تولد در ذیل ورقه مرقوم فرمایند%                                                                                                                            

باتشکــرواحترام.............                                                                                       

 

گـــــواهان :

اینجانب ................. صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .

اینجانب ................. صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم.

اینجانب ................. صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم.

 

صحت اظهارات فوق وامضاء گواهان مورد تأییداست .

........... رئیس شورای اسلامی روستای ...............