نمونه متن نامه های بانکی مشاهده نمونه متن های استشهاد محلی

 نمونه نامه اداری و رسمی 

بسمه تعالی
استشهاد محلی
اینجانبان امضا کنندگان زیر گواهی می دهیم دانشنامه دائم/گواهینامه ی موقت صادر شده به شماره ی ....... به
تاریخ ....... متعلق به خانم /آقای ..... فرزند ..... دارای شماره شناسنامه ی ...... صادره از
....... متولد ..... ساکن شهر .... خیابان ..... کوچه ی .... شماره ی ..... مفقود شده است.

 


نام و نام خانوادگی و نشانی محل سکونت نفر اول :
امضاء


نام و نام خانوادگی و نشانی محل سکونت نفر دوم :
امضاء


نام و نام خانوادگی و نشانی محل سکونت نفر سوم :
امضاء

مطلب دیگر:

 نمونه استشهاد محلی برای تعویض شناسنامه