نمونه متن نامه های بانکی مشاهده نمونه متن های استشهاد محلی

نمونه نامه اداری و رسمی

استشهاد محلی

      ازآقایان ریش سفیدان ، معتمدین و شورای اسلامی روستای .............. از توابع بخش .......... استشهاد و استعلام می گردد مبنی بر اینکه اینجانب  ...........  فرزند .......... دارنده شناسنامه شماره ........... صادره از  .............. تاریخ تولد ........ به علت بیسوادی و فقر موفق به تعویض شناسنامه نگردیده ام .                                             از آگاهان و مطلعین به این موضوع تقاضا دارم گواهی خویش را بدون جانبداری به منظور درخواست تعویض شناسنامه از اداره ثبت احوال در ذیل  ورقه مرقوم فرمایند% 

باتشکــرواحترام

 

گـــــواهان :

اینجانب   ..................  فرزند   ............ صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .

اینجانب   ..................  فرزند   ............ صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .

اینجانب   ..................  فرزند   ............ صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .  

 

صحت اظهارات فوق وامضاء گواهان مورد تأییداست .

.................. رئیس شورای اسلامی روستای .................