نمونه نامه اداری و رسمی

بنام خدا

احتراماً بدینوسیله گواهی میگردد که آقای ........... از .... تا مورخه ... از پرسنل قراردادی این شرکت بوده ودرطول مدت همکاری شرکت از نحوه کار واخلاق نامبرده رضایت کامل داریم.

این گواهی جهت استخدام آتی نامبرده صادر گردیده است.

امضا

مطلب دیگر:

نمونه گواهی کسر از حقوق