نمونه نامه اداری و رسمی 

 

نمونه گواهی کسر از حقوق بانک

ریاست محترم بانک ..... شعبه مرکزی  ...

موضوع: گواهی کسر از حقوق

با سلام احتراماً بدینوسیله گواهی میشود که آقای ...  به شماره شناسنامه... فرزند... از کارپذیران این ... می باشند . بنا به اظهار خودشان درخواست وامی به  مبلغ ... ریال معادل ... تومان را از آن بانک نموده اند و شرکت تعهد می نماید مادامی که نامبرده با این ... همکاری می نماید هر زمان که اقساط وام گیرنده به تعویق بیفتد طبق اعلام کتبی بانک از مطالبات نامبرده کسر و به حساب آن بانک واریز نماید و قبل از تسویه حساب احتمالی نامبرده با این ... ، مراتب را کتباً به آن بانک اعلام نماید .

مطلب دیگر:

نمونه نامه گواهی اشتغال به کار با ذکر کسر حقوق