بنام خدا

سازمان  تامین اجتماعی شهرستان ......

با سلام احتراماً

بدینوسیله آقای  ....... فرزند ....... به شماره شناسنامه ........ و شماره بیمه شده ....... جهت دریافت سابقه بیمه حضورتان معرفی میگردد.

قبلا از همکاری شما کمال امتنان را دارم .

 

باتشکر ......

نمونه نامه اداری و رسمی