جناب آقای .......

مدیر عامل محترم شرکت .......

موضوع : درخواست تشویقی جهت کارمندان

با سلام و احترام

بدینوسیله با عنایت به خدمات شایسته و ارزشمند آقای ....... کارمند شماره ....... درخصوص انجام امور محوله به نحو احسن ؛ پیشنهاد میگردد معادل ....... ماه حقوق و مزایا به همراه پرداخت هزینه یک سفر زیارتی به مشهد مقدس به نامبرده بعنوان پاداش تعلق گیرد.

خواهشمند در صورت صلاحدید دستورات لازم را مبذول فرمایید.

با تشکر .......

نمونه نامه اداری و زسمی