( با تشکر از خانم ‍ژیلا )

بسمه تعالی 
با تاییدات خداوند متعال٬ و به میمنت و خجستگی٬ احتراما خانم .......... ٬ همسر آقای ........٬ لیست اقلام جهیزیه خود به مبلغ .... به شرح ذیل تهیه و در مورخ ....در اختیار زوج قرار داده است.

...

...

...

...

لازم به ذکر است فاکتور خرید اجناس فوق به انضمام این گواهی بوده و در صورت عدم سازش زوجین٬ اقلام مذکور به زوجه مسترد خواهد شد. این گواهی با حضور شاهدین ذیل ثبت گردید.

...........

...........

...........

 

مطلب دیگر:

 نمونه استشهاد محلی برای گواهینامه