بنام خدا

سازمان تامین اجتماعی شهرستان 


با سلام 
احتراماً بدینوسیله آقای  …فرزند ...... به شماره شناسنامه …و شماره بیمه شده …جهت دریافت سابقه بیمه حضورتان معرفی میگردد.قبلا از همکاری شما کمال امتنان را دارم .

منبع: فش نیوز