جناب آقای 

مدیر دانشجویی

موضوع : درخواست خوابگاه دانشجویی

با سلام و احترام

 

بدینوسیله اینجانب ........... دوران دانشجوی ورودی سال ......... تقاضای خود جهت استفاده از خوابگاه دانشجویی را بحضور معروض میدارم . خواهشمند است با توجه بعد مسافت از موطن اصلی اینجانب در شهر .............. مساعدت لازم جهت تخصیص خوابگاه مبذول نمایند.

پیشاپیش از جنابعالی کمال تشکر را دارم.


با تشکر

 نامه اداری و رسمی