نمونه 1

جناب آقای ..............

مدیر محترم مالی ...


موضوع : درخواست تنخواه گردان


با سلام و احترام

احتراماً به استحضار می رساند نظر به اینکه اینجانب ................. کار مجری قرارداد شماره ............ تحت عنوان .......... می باشم ، خواهشمند است طبق بند ........ ماده ........ قرارداد مذکور، مجوز لازم در مورد پرداخت مبلغ ........ ریال به عنوان تنخواه به شماره حساب ......................

نزد بانک / موسسه مالی ........ ، شعبه .......... را صادر فرمائید.
با تشکر و احترام

.............

مجری طرح ...........

نمونه 2

مدیر محترم مالی
با سلام 
  احتراماً طبق بند ..... ماده .....قرارداد ....... پرداخت تنخواه به مبلغ .......  بلامانع است.

اعتبار مصوب کل طرح برابر با ............  ریال می باشد.
توضیحات: 
1-    .........................
2-    .........................

..............  کارشناس طرح

نمونه 3

معاون محترم .....
با سلام، احتراماً طبق بررسی های بعمل آمده پرداخت تنخواه به مبلغ .............. ریال در وجه مجری طرح بلامانع است.
    مدیر ............

چگونه نامه اداری بنویسیم 

نامه اداری و رسمی

نمونه نامه اداری