نمونه تسلیت به همکار

همکار گرامی جناب آقای …

مصیبت وارده را به شما وبازمنادگان آن مرحوم تسلیت عرض مینمایم

ما را درغم خود شریک بدانید.

مدیریت وپرسنل

نمونه 2

(انالله و اناالیه راجعون)

 

همکار گرامی جناب آقای …

 مصیبت وارده را به شما وخانواده محترمتان تسلیت عرض مینماییم.

     ما را درغم خود شریک بدانید.

مدیریت و پرسنل کارخانه

منبع: فش نیوز