مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

با سلام،
احتراماً، بدینوسیله آقا/ خانم خانم ........................... بعنوان نماینده این شرکت جهت دریافت پاسخ استعلام مجوز ثبت صورتجلسه شرکت به آن مرکز محترم معرفی می نمایم.
پیشاپیش از دستور مساعد جنابعالی تشکر می نمایم .


با تقدیم احترام
............................
مدیرعامل

نامه اداری و رسمی