جناب آقای ....

مدیر محترم .....موضوع : ارایه گزارش کارآموزی

سلام و احترام

بدینوسیله اینجانب ...... متحولیان  به پیوست یک نسخه از گزارش کارآموزی خود در شرکت ...... با موضوع .... را بحضور تقدیم می نمایم .

با تشکر و سپاس

.........

 

  • نمونه نامه ارایه گزارش کارآموزی
  • ارایه گزارش کارآموزی
  • نامه اداری
  • نامه اداری و رسمی
  • چگونه نامه اداری بنویسیم
  • نمونه نامه اداری