سازمان تامین اجتماعی شهرستان …

با سلام

 احتراماًبازگشت به نامه شماره.......... مورخه................وباتوجه به قانون بخشودگی جرائم خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات لازم در این زمینه مبذول فرمایند.

منبع:فش نیوز