بسمه تعالی

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران –ناحیه .....

با سلام
احتراماً پیرو قرارداد منعقده فی مابین آن شرکت وشرکت ... در تاریخ ....... وتمدید آن به شماره پرونده ..... خواهشمند است دستور فرمائید حواله فروش ..... لیتر از سهمیه مندرج درقرارداد را صادر وتحویل نماینده این شرکت اقای ........ فرمایند.


قبلاًاز همکاری آن مقام محترم کمال امتنان را دارم.

 

نمونه دوم

ریاست اداره محترم پست بانک  
با سلام 
احتراماً کارت سوخت مزدا وانت این کارخانه به شماره شهربانی ..... مفقود گردیده لذا خواهشمند  است دستور فرمائید نسبت به ابطال کارت سوخت قدیم  وصدور کارت سوخت جدید دستورات لازم را صادر فرمائید.


قبلاً از همکاری شما کمال امتنان را داریم.

نمونه نامه اداری و زسمی

نمونه سوم

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه .....


موضوع: درخواست فرآورده


با سلام
بازگشت به دستور العمل شماره .......  مورخه ..... ستاد مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی (والحاقیه قرارداد فروش ) بدینوسیله آقای ... نماینده این شرکت جهت تحویل مقدار....... لیتر فرآوده سوخت نفت وگاز (گازوئیل) از سهمیه مندرج در قرارداد منعقده در تاریخ....... وتمدید آن به شماره پرونده...... معرفی میگردد.ضمناً با توجه به این که رسید محمولات خریداری شده قبلی مورد تائید میباشددستور فرمائید نسبت به صدور حواله بعدی اقدام لازم را بعمل آورند.