رئیس محترم مرکز بهداشت شهرستان …………….
سلام علیکم
احتراماً آقای ……………. فرزند …………. به شماره ملی ……………بحضور معرفی میگردند. خواهشمند است از نامبرده آزمایش عدم اعتیاد به مواد مخدر به عمل آورده و نتیجه را به این شرکت اعلام نمایند.

منبع: www.iranprisons.ir