می تونیم در ابتدای نامه این مطلب رو بیان کنیم به این صورت :

با سلام بدینوسیله عطف به نامه شماره ..... مورخ .....؛ به پیوست ..... 
از طرف دیگر در سمت چپ از بالا یعنی ابتدا شماره نامه پایینش تاریخ نامه و در یک ردیف پایین تر پیوست دارد را ذکر می کنیم.
شماره نامه
تاریخ نامه
پیوست : 2 برگ / دارد