بسمه تعالی

ریاست محترم اداره ثبت اسناد و مدارک …………….

سلام علیکم ،

احتراماً نظر به اینکه مالک پلاک ….. مرحوم شده و اینجانبان …………… و ………………….. وراث قانونی آن مرحوم هستیم ، علی هذه ، به پیوست اصل سند مالکیت و فتوکپی مصدق دادنامه حصر وراثت و گواهی اداره اقتصاد و دارایی تقدیم می گردد . خواهشمند است نسبت به صدور سند مالکیت جدید به نام اینجانبان ……………و …………….. اقدام فرمایید .

با تشکر
نام و نام خانوادگی (متقاضیان )
امضاءش

منبع: www.iranprisons.ir