نمونه نامه اداری و رسمی

 

موضوع : گواهی پایان کار پرسنل ( سابقه کار )


گواهی سابقه کاری

بدینوسیله گواهی می شود:  آقای ............ فرزند .............  به شماره ملی ..... صادره از .......... و به شماره بیمه ......... از تاریخ .......... لغایت ............. در این شرکت در واحد ........... و با سمت ...........  واقع در محل این شرکت در .......... بعنوان کارمند تابع قانون کار مشغول به خدمت بوده اند و در تاریخ ......... بعلت استعفا به دلایل شخصی به خدمات نامبرده خاتمه داده شده است.

آخرین حقوق ماهیانه ایشان معادل ............. بوده و نحوه همکاری ایشان با این شرکت بصورت تمام وقت ......... و طبق قوانین وزارت کار بوده است.

وظایف و مسئولیتهای عمده ی ایشان در زمان اشتغال به شرح زیر بوده اند :

  1. ......
  2. ......
  3. ......
  4. ......


این گواهی جهت اطلاع از وضعیت سوابق کاری ایشان می باشد و هیچگونه ارزش قانونی دیگری ندارد.
 

امضا
سمت

مطلب دیگر:

نامه گواهی رضایت شغلی