مدیر محترم .....

موضوع : اجازه عدم حضور در فرایند ارزیابی سالیانه

با سلام و احترام بدینوسیله اینجانب ..... مدیر نمایندگی ..... شعبه ..... از جنابعالی تقاضا دارم در صورت امکان بدلیل ساخت ساز و........ از شرکت در فرایند ارزیابی سالیانه وزارت صنایع معاف و مستثنی گردم.

همچنین تعهد می نمایم  با اخذ این مهلت و اخذ راهنمایی از کارشناسان محترم آن امور در ارزیابی سال آینده با قدرت و شایستگی مثال زدنی ظاهر شده و بالاترین نتایج را بدست آورم.

پیشاپیش از مساعدت جنابعالی کمال تشکر را دارم.

با تشکر و دعای خیر 

نمونه نامه اداری و زسمی