نمونه نامه اداری و رسمی

جناب آقای ......

تاریخ ......

مدیر محترم

موضوع : درخواست منزل سازمانی

با سلام و احترام بدینوسیله اینجانب ...... کارمند شماره ...... شاغل در بخش ...... که از تاریخ ...... استخدام و در این شرکت مشغول بکار گردیده ام بدلیل مشکلات عدیده خانوادگی / ازدواج متقاضی استفاده از منزل سازمانی شهرک می باشم.

خواهشمند است دستور فرمایید مساعدت لازم مبذول نمایند.

با تشکر ......