جناب آقای ......

رییس محترم امور اداری

موضوع : درخواست سوابق کاری

احتراما به استحضار می رساند اینجانب ...... فرزند ...... به شماره کارمندی ...... از تاریخ ...... لغایت ...... در شرکت شما در بخش ...... مشغول بکار بوده و در تاریخ ...... بعلت ...... ناچار به ترک شرکت گردیدم.

خواهشمند است نامه ای جهت تایید سوابق کاری اینجانب صادر فرمایند.

با تشکر و سپاس

امضا

نمونه نامه اداری و زسمی