نمونه نامه اداری و رسمی

جناب آقای............

رییس محترم اداره نظام وظیفه

موضوع : درخواست اعزام به خدمت نظام وظیفه زودتر از موعددرنظر گرفته شده

با سلام

احتراما به استحضار میرساند اینجانب .......... فرزند ......... به شماره ملی ......... از جنابعالی تقاضا دارم تا بتوانم   ...... ماه زودتر از موعدی انتخاب شده جهت خدمت مقدس سربازی اعزام شوم توضیح اینکه تاریخ اعزام درج شده در دفترچه  جهت اینجانب  1393/.../... می باشد و  مساعدت جهت اعزام اینجانب به خدمت نظام وظیفه  در تاریخ 1392/..../.... کمک بزرگی در حق اینجانب می باشد.

 

با تشکر فراوان