نمونه نامه اداری و رسمی

بسمه تعالی

 من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

موضوع: تقدیر و تشکر برای ابراز تسلیت

 

بدینوسیله از کلیه همکاران و دوستان عزیزم که از بدو اعلام فوت ........ ( ................ ) در مراسم تشییع جنازه - تدفین و مراسم ختم وی باعث تسلی و تسکین قلب مان گردیدند تشکر و قدردانی می‏نمایم . از کلیه کسانی که از طریق تلفن ، ارسال پیام کوتاه ، رایانامه ، نصب پلاکارد و شرکت در مراسم ختم با خانواده اینجانب ابراز همدردی نمودند تشکر و قدردانی می گردد.

همچنین از ................، .................   به جهت حضور در مراسم سوم و کلیه دوستان و آشنایان که در   مراسم حضور  بهم رسانیده اند ،  صمیمانه تشکر و قدردانی نموده و امیدوارم بتوانیم در شادیها و امور خیر آنان جبران نماییم .

با تقدیم احترام .....................

مطلب مرتبط:

نمونه نامه تشکر و اعتذار