نمونه اول

بسمه تعالی

تاریخ .....

داره امور مالیاتی شهرستان .....

با سلام

احتراماً عطف به برگ مالیات قطعی عملکرد سال ..... به شماره ..... مورخه .....  چک شماره ...... به مبلغ ..... ریال تقدیم حضورتان میگردد،

خواهشمند است پس از دریافت رسید آن را اعلام فرمائید.

قبلاً از همکاری شما کمال امتنان را داریم.

 

بقیه نمونه نامه ها در ادامه مطلب

 

نمونه دوم

ریاست محترم امورمالیاتی شهرستان .....

با سلام

احتراماً چک شماره ....... مورخه  ....... به مبلغ  ....... ریال بابت مابه تفاوت سه ماهه سوم سال 1388بابت مالیات و عوارض (ارزش افزوده ) حضورتان تقدیم میگردد.

خواهشمند است دستور فرمائید اقدام لازم صورت پذیرد.

با تشکر ....  

 

نمونه سوم

 بنام خدا

ریاست محترم امورمالیاتی شهرستان ......

با سلام

احتراماً بدینوسیله مبلغ ........ ریال بابت ......... شرکت ...... سیستم ........ این شرکت ،

ویک نسخه کپی از قرارداد سال  ...... به پیوست حضورتان  ارسال می گردد.

خواهشمند است ضمن دریافت رسید آن را اعلام فرمائید.

 

نمونه چهارم

بنام خدا

ریاست  محترم امور مالیاتی شهرستان .......

با سلام        

احتراماً بابت ........ جهت شرکت همکاران ...سال ....... این شرکت به مبلغ ....... ریال  بابت مالیات حضورتان ارسال میگردد. خواهشمند است ضمن دریافت رسید آن را اعلام فرمائید.

 

نمونه پنجم

اداره محترم کار وامور اجتماعی شهرستان .....

با سلام 

احتراماً تعداد ..... نسخه قرارداد پرسنل این شرکت را جهت تائید آن اداره محترم به حضورتان ارسال میگردد. قبلاً از همکاری شما کمال امتنان را داریم .

یا تشکر .....

نمونه نامه اداری و زسمی