با سلام و احترام

    جناب آقای /خانم ..................... نظر به عدم نیاز به خدمت شما در نام اداره/شرکت  از تاریخ .....

با شما قطع همکاری می گردد.

توفیق روز افزون شما را از درگاه خداوند سبحان خواستارم.

بااحترام .....

نام شخص .....

عنوان پست .....

 

نمونه نامه اداری و زسمی