جناب آقای .......

کارمند شماره ....

موضوع: اخطار بابت ......

با توجه به استفاده بی رویه و خارج از عرف جنابعالی از ........ در محل کار و عدم انجام بموقع وظایف محوله که باعث بروز مشکلاتی در شرکت گردیده است، بدینوسیله به شما اخطار می گردد که ضمن تغییر سریع در رویه پیش گرفته شده ، در رعایت  نظم و رفتار مناسب و شایسته سازمانی جدیت بیشتری از خود نشان دهید.

بدیهی است در صورت عدم تغییر رویه و عملکردتان تصمیمات انضباطی شدیدتری در مورد شما اتخاذ خواهد شد.

 

رونوشت : واحد کارگزینی جهت درج در پرونده 

نمونه نامه اداری و زسمی