رییس محترم امور مشترکین
شرکت مخابرات .........
سلام علیکم

 

احتراماً به استحضار می رساند؛ با توجه  به تغییر مکان دفتر این شرکت از خیابان ......... به خیابان .......... ؛ خواهشمند است دستور فرمایید   نسبت به انتقال شماره ............  این  شرکت به آدرس جدید اقدام لازم مبذول نمایند. همچنین آقای ..... ..... به شماره ملی .....................به عنوان نماینده این شرکت جهت انجام امور اداری مربوطه ، به حضور جنابعالی معرفی می گردد.

به پیوست مدارک ذیل نیز بحضور ارسال میگردد :

- اصل قبض پرداختی آخرین دوره
 

- یک کپی مدرک شناسایی
- آگهی آخرین تغییرات اساسنامه شرکت 


................

رئیس شرکت ..............

 

نامه اداری و رسمی