ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان «نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاء متهم»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

در تاریخ آقای/ آقایان- خانم/ خانم‌ها فرزند به نشانی در قالب نوعی توافق بیع/ قرض/ صلح جنسی را با شرط اضافه با همان جنسی مکیل/ موزون معامله کرده و بدین وسیله ثروت نامشروع به دست آورده‌اند، فلذا با عنایت به ادله‌ی اینجانب که عبارت از استشهادیه/ و یا شهادت شهود می‌باشد، تعقیب و مجازات نامبرده/ نامبردگان به «اتهام ربا خواری» به استناد ماده‌ی ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.

ضمناً نشانی اینجانب عبارت از می‌باشد.

با تشکر و سپاس فراوان

نام و نام خانوادگی شاکی

الف) شماره و تاریخ ثبت شکوائیه

شماره

شعبه دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی فرمائید

نام و نام خانوادگی و سمت مقام ارجاع کننده:

تاریخ / / امضاء

تاریخ

ب) عیناً جهت ١: اخذ ادله‌ی شاکی ، ٢: انجام تحقیقات مقدماتی از طرفین و صورت مجلس نمودن اظهارات آنان ‏ ، ۳: اخذ اظهارات شهود و مطلعین و به کلانتری شماره ارسال می‌گردد.

سرپرست/ دادیار/ بازپرس شعبه‌ی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان