نمونه اول

جناب آقای ......

                  موضوع : دعوت به جلسه

با سلام و احترام

بدینوسیله به استحضار می رساند جلسه ای با موضوعات ذیل روز ....... مورخه .......  راس ساعت ....... در سالن جلسات ....... با حضور مدیریت محترم عامل/.......

تشکیل خواهد شد .

خواهشمند است راس ساعت مقرر حضور بهم رسانید.

  1.  
  2.  
  3.  

با تشکر  - دفتر مدیرعامل

 

نمونه نامه اداری و زسمی

 

نمونه دوم

روسای محترم  واحدها

با سلام و احترام
بدینوسیله موارد قابل طرح در جلسه ....... که در روز....... مورخ....... و راس ساعت ....... در سالن جلسات شرکت با حضور شما عزیزان برگزار می گردد جهت آمادگی و اظهار نظر بحضور ارسال می گردد.

با تشکر .......

 

نمونه سوم

جناب آقای .......
رییس محترم .......
موضوع : دعوت جهت شرکت در جلسه

با سلام و احترام
بدینوسیله از جنابعالی دعوت می شود تا در....... جلسه ....... که بمنظور بررسی و پیگیری مصوبات جلسه دوم و همچنین ارائه گزارش و بررسی عملکرد هر یک از واحدهای تابعه ، راس ساعت ....... روز ....... مورخ .......در ....... تشکیل می شود حضور بهم رسانید.

با تشکر

 

نمونه چهارم

جناب آقای ......
رییس محترم ......
موضوع : معرفی جهت شرکت  در جلسه دوستان


با سلام ،
     احتراماً عطف به نامه /پیغام شماره ......  مورخ ...... ، بدینوسیله ...... جهت شرکت در همایش فوق که  در مورخ ...... در ......  برگزار می شود، بحضور معرفی می گردند.

خواهشمند است دستور فرمایید درخصوص مجوز ورود نامبردگان و سایر هماهنگی ها اقدام  لازم مبذول نمایند.

باتشکر ......

 

نمونه پنجم

جناب آقای ......
رییس محترم ......

با سلام  و احترام
بدینوسیله به اطلاع می رساند بر اساس هماهنگی های بعمل آمده مقرر گردید جلسه سمینهار وی‍ژه روز ...... ساعت...... الی ...... در ...... به میزبانی...... انجام پذیرد.
مقتضی است جهت حضور نماینده محترم آن شرکت در جلسه و سمینهار هماهنگی لازم انجام و اسامی ایشان به این امور اعلام گردد.
ضمناً تلفن های...... و...... جهت هرگونه هماهنگی لازم اعلام می گردد.