نمونه نامه اداری و رسمی

فرم نمونه اجاره نامه
قرارداد اجاره
 
ماده 1- طرفین قرارداد و نشانی آنها 
                               

 این قرارداد بین شرکت ........................... به شماره ثبت .............. اداره ثبت شرکتهای شهر ............... به نمایندگی  ...................... به نشانی ……..………………………………   (مطابق با  آگهی درج شده روزنامه رسمی شماره  ..................) تلفن...........................صندوق پستی ................... که در این قرارداد  مؤجر نامیده‌می‌شود از یک طرف و آقای......................... فرزند............... به شماره شناسنامه.............صادره از...............باکد ملی...................... به نشانی : ………………………………………کد پستی................................. تلفن : ..........................که در این قرارداد مستأجر نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردید .
ماده 2 ـ موضوع قرارداد  :

 موضوع قرارداد عبارت است از اجاره یک باب ساختمان اداری متعلق به مؤجر(غیر تجاری) به آدرس....................................... ................................... در طبقه ……واحد ……. وکدپستی .................... با کافه منضمات وخدمات آب،برق ، گازو تلفن که موجر با ارائه مدارک اقرار به مالکیت آن نموده است.


ماده 3 ـ مدت قرارداد :
 مدت قرارداد از تاریخ..................لغایت ................... به مدت .......... می‌باشد ودر صورت تراضی‌طرفین‌قابل تمدید می باشد.


ماده 4- تحویل :
  مقرر شد پس از اخذ تضامین  در تاریخ ................عین مستاجره با حضور نمایندگان طرفین تحویل مستاجر شده و صورتجلسه  تحویل تنظیم گردد.


ماده 5 ـ مبلغ قرارداد  :
اجاره بها بصورت ماهیانه از قرار............ریال(................)تعیین می گردد . مبلغ قرارداد در کل مدت قرارداد مبلغ .................ریال  ( ................. ) می باشد .
 
ماده 6- شرایط پرداخت :
مقرر شد مستاجر اجاره بها را در فاصله زمانی اول تا چهارم هر ماه شمسی به شماره  حساب .............. بنام موجر  در بانک ................ شعبه..................پرداخت و رسید آنرا به امور مالی موجر تحویل دهد.


ماده 7- کسورات قانونی:
پرداخت هرگونه کسورات قانونی مشمول عین مستاجره درمدت اجاره  بعهده مستاجر میباشد.
 
ماده 8- تضامین :
مقرر شد هنگام مبادله قرارداد یک فقره چک به مبلغ ---------------ریال به عنوان ضمانت پرداخت ویک فقره چک به مبلغ -------------ریال بعنوان ضمانت تخلیه از طرف مستاجر صادر و تحویل موجر گردد. پس از انقضای مدت قرارداد و تحویل عین مستاجره به موجر چکهای فوق به مستاجر عودت میگردد.


ماده9-  تعهدات  موجر:                                                                                                           
1-رفع موانع قانونی محتمله در ادارات آب ، برق ؛ گازومانند آن جهت برقراری انشعابات مزبور.
2- تمدید مدت اجاره با توافق وتراضی طرفین امکان پذیر خواهدبود و در سنوات آتی مستاجر حاضر در اولویت است.
3- تعمیرات اساسی و کلی عین مستاجره مطابق عرف و قانون بعهده موجر است.


ماده 10 ـ تعهدات مستاجر :
1-هزینه آب ، برق، تلفن ، مصرفی مورد اجاره در مدت مزبور بعهده مستأجر می باشد .
2- نگهداری از عین مستأجره وهزینه های جزئی وهمچنین مخارجی که جهت استفاده بهینه لازم باشد بعهده مستأجر خواهد بود.
3- مستأجر متعهد به جبران خسارات وارده به عین مستأجره می باشد.
4- مستأجر مکلف است که رأس انقضای مدت مذکور عین مستاجره را تخلیه وبه مؤجر تحویل نماید.
5-مستأجر هیچگونه مبلغی‌بعنوان سرقفلی‌وحق کسب‌وپیشه‌پرداخت ننموده‌وعندالتخلیه‌حق‌ادعای هیچگونه‌وجهی تحت هیچ عنوانی را نخواهدداشت .
6- تخلف مستأجر از هریک ازمفاد وشروط این قرارداد موجب خیارفسخ از طرف مؤجر خواهد بود.
 
ماده 11-حق واگذاری موضوع قرارداد به غیر :
  مستأجر نمی تواند بدون اجازه کتبی مؤجر کل یا قسمتی از عین مستاجره را مشاعاً یا مفروزاً ، جزئاً ویا کلاً ، ولو به صورت صلح حقوقی ویا وکالت به غیر واگذارنماید.
 
ماده 12-  تاخیر در پرداخت :
تاخیر در پرداخت هرماه اجاره بها علاوه بر پرداخت اصل آن مشمول جریمه دیرکرد معادل ده درصد اجاره ماهیانه میباشد.درصورتی که سه ماه متوالی اجاره بها پرداخت نگردد پس از انقضای سر رسید سوم موجر حق فسخ قرارداد را دارد وبا اعلام موجر مستاجر مکلف به تخلیه عین مستاجره میباشد.
 
ماده 13- حل اختلاف :
هرگونه اختلاف دراجرای این قرارداد ازطریق مذاکره طرفین یا نمایندگان آنها حل و فصل میگردد ودر غیر این صورت اختلاف نزد داور مرضی الطرفین حل خواهدگردید.
طرفین آقای --------فرزند ----به آدرس-----------را که دارای پروانه وکالت به شماره -----  میباشد را بعنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نمودند.
قرارداد حاضر پس از امضای طرفین به امضای داور نیز میرسد.
حق العمل داوری در هر مورد معادل پنجاه درصد اجاره بهای ماهیانه میباشد که به صورت مساوی از طرف موجر و مستاجر پرداخت میگردد.


ماده 14- فسخ قرارداد :
چنانچه مستاجر به تعهدات خود عمل ننماید مؤجر حق داردضمن فسخ یکطرفه قرارداد خسارات وارده را از محل مطالبات مستأجر واسناد تضمین یا موارد ومنابع دیگر برداشت نماید.


ماده 15- فورس ماژور:
درشرایط بروز فورس ماژور و حوادث قهری وغیرمترقبه به صورت زیر عمل میگردد:
- در صورتی که مستاجر قادر به پرداخت اجاره بها نباشد حد اکثر شصت روز پس از بروز حادثه غیر مترقبه بایستی عین مستاجره را تحویل نماید.اجاره بهائ پرداخت نشده جزئ دیون مستاجر است.
- چنانچه به عین مستاجر خسارت کلی وارد شده که امکان استفاده از آن نیست قرارداد منفسخ میگردد.
- چنانچه خسارات وارده به عین مستاجره جزیی باشد ؛ مستاجر بایستی عملیات بازسازی را انجام داده و هزینه مربوطه را از اجاره بهای ماه های آتی کسر نماید وصورت هزینه ها را به موجر به همراه فاکتور ارائه دهد.
- در هر حال در حالت فورس ماژور طرفین میتوانند با تراضی هم قرارداد را فسخ نمایند.
 
ماده 16ـ نسخ قرارداد :
این قرارداد در مورخه ............. و در محل ................................منعقد و در 16ماده و در .......... نسخه تهیه وتنظیم و به امضای طرفین رسیده است که  هر کدام از نسخ  دارای ارزش یکسان است .
 
مستأجر                                                                                                             مؤجر
 
داور                        شاهد اول                    شاهد دوم