نمونه نامه اداری و رسمی

واعلموا ان الله سمیع علیم (244 بقره)

 

بدانید این را به کار شما                            سمیع و علیم است یکتا خدا


حضور مهر ظهور جناب آقای ......................................


از اینکه با مناعت طبع بی بدیل و عزت نفس بی نظیر نسبت به پاسخ نامه ی درخواستی در اسرع وقت اقدام نمودید و نیز مطالب ارزشمندی در خصوص ............ مرقوم فرمودید؛

خاضعانه تشکر نموده و به رسم ادب و ارادت ، این لوح تقدیر به محضر ارزشمندتان تقدیم می گردد.

از جهاندار جان آفرین جهانی مشحون از عزت، عظمت و فضیلت مسالت دارد.


هر آن کو خاطر مجموع و یار نازنین دارد                 سعادت همدم او گشت و دولت همنشین دارد