نمونه نامه اداری و رسمی

به نام خدا

جناب آقای/سرکار خانم ...... مدیر /معاون/ریاست محترم  ..... با سلام و احترام،     احتراماً، ًضمن ارسال نسخه ای از فتوکپی حکم انتقالی پدر اینجانب ............ به شماره....... مورخه ......... از سازمان ......... استان.............. به سازمان ......... استان .............. ، خواهشمند است دستور فرمایید درخواست انتقالی ام از رشته.............. دانشگاه ........... به رشته تحصیلی........... دانشگاه .......... مورد بررسی قرار گیرد.

برای سهولت کار، پرونده و تمام سوابق تحصیلی ام برای اطلاع و هرگونه اقدام  ضمیمه درخواست تقدیم می گردد.

امیدوارم با دستوری که صادر می کنید ، موجبات دلگرمی و ادامه تحصیلم را در دانشگاه ........... فراهم فرمایید. قبلاً از همکاری شما سپاسگزاری میگردد.

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء و تاریخ